Gimnazijalci

Gimnazija Kruševac

 

 

Dr Srđan Svrzić rođen je 27. aprila 1969. godine u Kruševcu. Osnovnu školu „Jovan Popović“ i gimnaziju „Bosa Cvetić“ završio je u Kruševcu. Razredni starešina u osnovnoj školi bio mu je Vidoje Paunović, dok je u srednjoj razredno sterešinstvo obavljala Živana Ilić.

Vojni rok je služio u 135. Pešadijskoj brigadi JNA u Surdulici, u periodu septembar 1988. – septembar 1989. godine.

Na Šumarski fakultet u Beogradu, Odsek za obradu drveta, upisao se školske 1991/92 godine, a diplomirao 16.01. 1999. godine, sa prosečnom ocenom 8,83 i ocenom diplomskog rada 10 (sa temom: «Ispitivanje uticaja tinjajućeg pražnjenja na električna svojstva šper-ploče i ploče iverice»).

Oktobra 1999. godine upisao je postdiplomske studije na Šumarskom fakultetu, Smer za obradu drveta – finalna prerada drveta. Ispite na postdiplomskim studijama položio je sa prosečnom ocenom 10, a magistrirao 12.10.2004., odbranom magistarskog rada pod naslovom: «Uticaj jonizujućeg zračenja na svojstva nekih kompozita na bazi drveta».

Doktorsku tezu pod naslovom „Stabilnost sistema automatskog sušenja drveta za izabrane režime“ odbranio je 28.05.2010. godine.

Od oktobra 1999. godine angažovan je kao student postdiplomskih studija – demonstrator u izvođenju vežbi iz predmeta «Tehnička fizika» i «Elementi regulacione tehnike u drvnoj industriji» na Univerzitetu u Beogradu – Šumarskom fakultetu. U januaru 2000. godine angažovan je kao saradnik na projektu od strane tržišta rada, radeći i dalje na vežbama na oba pomenuta predmeta. Nastavnim radom se bavio i dalje, pošto je 2001. godine izabran za asistenta-pripravnika na Univerzitetu u Beogradu – Šumarskom fakultetu, i pošto je po završenim postdiplomskim studijama 2005. godine izabran u zvanje asistenta za užu naučnu oblast Mašine i uređaji u preradi drveta, u kojem se i sada nalazi. U zvanje docenta je izabran 2012. godine. Od uvođenja najnovijih izmena plana i programa, izvodi nastavu i na odgovarajućim izbornim predmetima Katedre mašina i uređaja u preradi drveta, a sve vreme je veoma angažovan i aktivan oko pomoći pri izradi i u komisijama za odbranu diplomskih i master radova. Bio je mentor pri izradi jednog master rada.

Autor je većeg boja radova u domaćim i stranim naučnim časopisima, kao i radova saopšetnim i štampanim u celini u zbornicima radova na međunarodnim skupovima.

U mandatnom periodu od 2002. do 2004. godine obavljao je dužnost sekretara Katedre mašina i uređaja u preradi drveta, a od 2006. se nalazi na mestu predsednika IO sindikalne organizacije (Univerzitet u Beogradu – Šumarski fakultet) Sindikata visokog obrazovanja Srbije.

Učestvovao je u projektima tehnološkog razvoja Ministarstva za nauku i tehnologiju Republike Srbije, i to „Razvoj novih proizvoda u cilju boljeg iskorišćenja drvne sirovine“, 2005.-2008.,  „Biomasa kao održivi resurs razvoja“, 2008.-2011., “Istraživanje klimatskih promena i njihov uticaj na životnu sredinu – praćenje uticaja, adaptacija i ublažavanje“, 2011. i dalje.

Od 2002. je srećno oženjen Aleksandrom Svrzić rođ. Aleksić iz Kruševca. Ponosni je otac dvojice sinova Adama i Jakova.