Gimnazijalci

Gimnazija Kruševac

Biografski podaci

Jelena M. Poljarević (rođ. Lazić), rođena je 19.12.1983. godine u Kruševcu, gde je završila osnovnu školu (Jovan Popović) i Gimnaziju. Na Hemijski fakultet Univerziteta u Beogradu (studijska grupa diplomirani hemičar) upisala se 2002. godine. Diplomirala je na Katedri za opštu i neorgansku hemiju 18.07.2007. godine sa prosečnom ocenom 8,80. Diplomski rad je radila pod rukovodstvom dr Sanje Grgurić-Šipka i odbranila ga ocenom 10. Doktorske studije, na Katedri za opštu i neorgansku hemiju, upisala je školske 2007/2008. godine pod rukovodstvom dr Tibora Saboa, redovnog profesora i dr Sanje Grgurić-Šipka, docenta Hemijskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Od 2008. godine zaposlena je na Hemijskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, najpre u zvanju saradnik u nastavi a od 2010. godine u zvanju asistenta, pri Katedri za opštu i neorgansku hemiju. U tom periodu uspešno je rukovodila vežbama iz predmeta: Opšta hemija (za studente studijskog programa Hemičar i Profesor hemije), Neorganska hemija (za studente studijskog programa Hemičar, Profesor hemije i Hemičar za životnu sredinu), Neorganska hemija 4 (sada Mehanizmi neorganskih reakcija, za studente studijskog programa Hemičar), Neorganska hemija 2 (za studente studijskog programa Hemičar), Osnovi hemije (za studente Fizičkog fakulteta) i Opšta i neorganska hemija (za studente Biološkog fakulteta).

Član je Srpskog hemijskog društva od 2008. godine, a 2009. i 2010. godine bila je i član Republičke komisije za takmičenje iz hemije, za đake osnovnih škola.

Doktorska disertacija Jelene Poljarević je u završnoj fazi, trebalo bi da odbrana bude u junu ove godine. Do sada je objavila deset radova u međunarodnim časopisima, raznih kategorija, najviše (osam) u vrhunskim međunarodnim časopisima i učesnik na velikom broju međunarodnih i domaćih konferencija.

U periodu od 2010. do danas dva puta je bila na dužem odsustvu od po godinu dana (porodiljsko bolovanje) – majka je dvoje dece, dve devojčice Milice i Dunje.