Gimnazijalci

Gimnazija Kruševac

Rođena je 21.03.1979. godine u Kruševcu.

 

Zaposlena u Kliničkom centru Srbije u Beogradu na Klinici za ORL i MFH.

U zvanju kliničkog asistenta, na radnom mestu lekara specijaliste.

Uža naučna oblast: otorinolaringologija sa maksilofacijalnom hirurgijom

 

Ana Jotić je studije medicine na Medicinskom fakultetu u Beogradu upisala školske 1998/99. godine, a diplomirala septembra 2004. godine sa prosečnom ocenom 9,37. Magistarski rad iz uže naučne oblasti otorinolaringologija pod nazivom Analiza funkcionalnih rezultata lečenja početnih karcinoma glotisne regije larinksa, odbranila je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, juna 2009. godine. Doktorsku tezu iz uže naučne oblasti otorinolaringologija pod nazivom Značaj ekspresije i polimorfizama receptora sličnih Toll-u 2 i 4 u zapaljenskim oboljenjima srednjeg uva i njihovim komplikacijama, odbranila je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, septembra 2014. godine. Specijalista je otorinolaringologije na Klinici za Otorinolaringologiju i maksilofacijalnu hirurgiju Kliničkog centra Srbije u Beogradu. Na mesto kliničkog asistenta izabrana u školskoj 2012/13. i drži nastavu na predmetu Otorinolaringologija sa maksilofacijalnom hirurgijom Medicinskog fakulteta u Beogradu na srpskom i engleskom jeziku. Oblasti interesovanja su joj hirurgija uva, dečija otorinolaringologija, dijagnostika sluha, terapija gluvoća. Autor je mnogih autorskih i ko-autorskih naučnih radova iz oblasti otorinolaringologije.