Gimnazijalci

Gimnazija Kruševac

Anđelija Malenović rođena je 25. 8. 1971 godine u Kruševcu gde je završila osnovnu i srednju školu. Farmaceutski fakultet u Beogradu upisala je školske 1990/91, a diplomirala 1995. Na Farmaceutskom fakultetu u Beogradu magistrirala je 2002. godine, doktorirala 2007. godine, a specijaliciju iz Ispitivanja i kontrole lekova odbranila je 2008. godine.

Dr Anđelija Malenović učestvuje u izvođenju teorijske i praktične nastave u okviru integrisanih akademskih studija na obaveznom predmetu Farmaceutska analiza i na izbornim predmetima Farmaceutska regulativa u kontroli lekova, Medicinska sredstva, Eksperimentalni dizajn u farmaceutskoj analizi i Sportska farmacija. Aktivno je učestvovala u izradi plana i programa svih izbornih predmeta. Pored toga, uključena je u izvođenje teorijske nastave na doktorskim studijama − modul Analitika lekova, kao i na specijalističkim akademskim studijama Puštanje leka u promet i na specijalističkim studijama za potrebe zdravstva Ispitivanje i kontrola lekova.

Mentor je pet doktorskih disetracija i dva specijalistička rada na specijalističkim studijama za potrebe zdravstva Ispitivanje i kontrola lekova. Bila je član komisije za odbranu dve doktorske disetracija i jednog specijalističkog rada na specijalističkim studijama za potrebe zdravstva Ispitivanje i kontrola lekova. Do sada je bila mentor 18 diplomskih radova i 13 završnih radova, kao i član komisije za odbranu 25 diplomskih radova i završnih radova.

Aktivno učestvuje u realizaciji studentskih istraživačkih radova u okviru aktivnosti Centra za naučno-istraživački rad studenata Farmaceutskog fakulteta u Beogradu, a takođe je bila član stručne komisije Četvrtog, Petog i Šestog studentskog Mini-kongresa koje organizuje Centar za naučno istraživački rad studenata Farmaceutskog fakulteta.

Od 1995. godine dr Anđelija Malenović kao saradnik učestvuje u projektima Ministarstva nauke, Republike Srbije, kao i u tekućem projektu (2010 – 2014) Ministarstva nauke, prosvete i tehnološkog razvoja, Republika Srbija (projekat broj 172052).

Naučno–istraživačka delatnost dr Anđelije Malenović uglavnom se zasniva na hromatografskom ispitivanju različitih aktivnih farmaceutskih supstanci u farmaceutskim preparatima i biološkom materijalu primenom mikroemulzione i/ili reversno–fazne tečne hromatografije pod visokim pritiskom sa različitim načinima detekcije. U razvoju i optimizaciji metoda najčešće primenjuje eksperimentalni dizajn.

Objavila je ukupno 70 naučnih radova od kojih su 64 u vodećim međunarodnim i međunarodnim časopisima sa SCI liste. Na skupu nacionalnog značaj ima jedno usmeno izlaganje štampano u izvodu, kao i jedno usmeno izlaganja na skupu međunarodnog značaja štampano u izvodu. Na skupovima međunarodnog značaja ima 10 radova štampanih u celini, na skupovima međunarodnog značaja 77 radova štampanih u izvodu, a na skupovima nacionalnog značaja 17 radova štampanih u izvodu.