Gimnazijalci

Gimnazija Kruševac

Milosavljević,  dr  Bojana (1978),  docent  (2012)  za predmete iz uže naučne oblasti Srpski jezik. Radi na Učiteljskom fakultetu od 2005. godine. Na Filološkom fakultetu u Beogradu je diplomirala na Grupi za srpski jezik i književnost (2002), odbranila magistarski rad sa naslovom Forme učtivosti u srpskom jeziku: leksičko-gramatički i sintaksičko-pragmatički aspekt(2006) i doktorirala odbranivši tezu Ogovaranje kao govorni žanr svakodnevne komunikacije(2011).

Trenutno je docent na Učiteljskom fakultetu u Beogradu. U Institutu za srpski jezik SANU saradnik je na projektu Lingvistička istraživanja savremenog srpskog jezika i izradi Rečnika srpskohrvatskog književnog i narodnog jezika SANU.

Do sada je objavila monografije Forme učtivosti u srpskom jeziku, Učiteljski fakultet, Beograd (2007) i Ogovaranje kao govorni žanr svakodnevne komunikacije (2014) i više naučnih radova iz oblasti semantike i pragmatike, diskurs analize, leksikologije i leksikografije.