Gimnazijalci

Gimnazija Kruševac

Rođen 1968. godine u Kruševcu, gde je završio osnovnu školu i gimnaziju. Nakon toga diplomirao je na grupi za matematiku Prirodno-matematičkog fakulteta u Kragujevcu, 1992. godine. Na istom fakultetu odbranio je magistarsku tezu 1996. i doktorirao 2000. godine. Radio je kao asistent na Institutu za matematiku i informatiku Prirodno-matematičkog fakulteta u Kragujevcu od 1992. do 2000. godine, zatim kao docent od 2000. do 2007, a od tada kao vanredni profesor. Naučna oblast istraživanja dr Dejana Bojović su parcijalne diferencijalne jednačine i numerička analiza.

Od 1996. do 2010. učestvovao je u dva projekta Ministarstva za nauku i tehnologiju Republike Srbije, a u periodu od 2011. do 2014. učesnik je projekta Ministarstva za prosvetu i nauku Republike Srbije. Bio je učesnik i jednog međunarodnog projekta.

Član je redakcije časopisa “Kragujevac Journal of Mathematisc” i referent lokalne redakcije “Zentralblatt fur Mathematik”.

Živi u Kruševcu sa suprugom Ljubicom i sinovima Bogdanom i Lukom.

NAUČNI RADOVI (ISI lista)

  1. Bojović, B.S. Jovanović, Convergence of finite difference method for the parabolic problem with concentrated capacity and variable operator, J.Comp.Appl.Math., 189 (2006), 286-303.
  2. Bojović, B.Z. Popović, B.S. Jovanović, The strong stability of the second-order operatordifferential equations, Lect.Notes Comp.Sci., 3401 (2005), 187-194.
  3. Bojović, B.S. Jovanović, P.P. Matus, On the strog stability of the first-order operatordifferential equations, Diff. Equat.,Vol. 40 (2004), No 5, 703-710. D. Bojović, Convergence in W(1,1/2,2) norm of finite difference method for parabolic problem, Comp.Meth.Appl.Math.,Vol 3 (2003), No 1, 45-58.
  4. Bojović, Convergence of finite difference method for parabolic problem with variable operator, Lect.Notes Comp.Sci., 1988 (2001), 110-116.

NAUČNA SAOPŠTENJA

D.R.Bojović, B.S.Jovanović, FDM for parabolic problem with concentrated capacity and time dependent operator, APP&COM , Niš, Serbia, 2008.

D.R.Bojović, Finite difference method for parabolic problem with time dependent operator, ICNAM, Kragujevac, Serbia, 2006.

D.Bojović, B.S.Jovanović, Convergence of finite difference method for the parabolic problem with concentrated capacity and variable operator, ICCAM, Leuven, Belgium, 2004.

D.Bojović, B.Z.Popović, B.S.Jovanović, The strong stability of the second order operatordifferential equations, NAA, Rousse, Bulgaria, 2004.

UDŽBENICI

D.Bojović, B.Popović, M.Stanić, Parcijalne i integralne jednačine – zbirka zadataka, PMF Kragujevac, 2007.

M.Stanić, S.Dimitrijević, S.Simić, D.Bojović, Funkcionalna analiza – zbirka zadataka, PMF Kragujevac, 2007.