Gimnazijalci

Gimnazija Kruševac

Prof. dr Dejan Ivezić  je rođen 1970. godine u Kruševcu. Tu je završio Osnovnu školu „Jovan Popović“ i četiri razreda usmerenog obrazovanja u OC “Bosa Cvetić” (danas: Kruševačka gimnazija) za zanimanje matematičko-tehnički saradnik, sa odličnim uspehom stekavši Vukovu diplomu.

Na Mašinski fakultet u Beogradu upisao se 1989. godine, a diplomirao 1994. na Smeru za automatsko upravljanje sa prosečnom ocenom u toku studija 9,41 i ocenom na diplomskom 10,00. U okviru međunarodne razmene studenata 1992. godine dva meseca je proveo u “Public Power Corporation”, Atina. Magistarski rad “Robusno upravljanje u sistemima sa čistim vremenskim kašnjenjem” odbranio je na Mašinskom fakultetu u Beogradu septembra 1999. godine, a doktorsku disertaciju: “Razvoj klasa linearnih robusnih multivarijabilnih kontrolera procesa mlevenja u prisustvu  čistog vremenskog kašnjenja” je odbranio na istom fakultetu jula 2004. godine.

Specijalističke studije na programu “Životna sredina – izazov za nauku, tehnologiju i društvo”, Alternativne akademske obrazovne mreže je pohađao i sa uspehom završio 2002. godine.

U periodu od 1995. do 1997. godine bio je zaposlen u Saobraćajnom institutu CIP na poslovima projektanta-saradnika. Učestvovao je u izradi više studija i projekata vezanih za  železničko mašinstvo.

Svoju karijeru na Univerzitetu u Beogradu – Rudarsko-geološkom fakultetu započeo je 1998. godine kao asistent-pripravnik. Prošao je sva saradnička i nastavnička zvanja. Za  redovnog profesora je izabran 2014. godine.

Na studijskim programima osnovnih, master i doktorskih studija Rudarsko-geološkog fakulteta je zadužen za izvođenje nastave na predmetima iz oblasti automatizacije i upravljanja procesima, energetike i održivog razvoja i gasovodnih sistema. Koautor je dva univerzitetska udžbenika („Automatizacija i upravljanje procesima“ i „Energetika i održivi razvoj – Indikatori održivosti“). Bio je mentor pri izradi tri doktorske disertacije i jednog magistarskog rada.

Za Šefa Centra za energetiku Rudarsko-geološkog fakulteta je imenovan 2012. godine, a od  2015. godine je i Šef Katedre za opšte mašinstvo i termodinamiku. U periodu od 2009. do 2012. godine obavljao je funkciju Prodekana za naučnoistraživački rad i marketing Rudarsko-geološkog fakulteta. Doprinos u razvoju nastavne i pedagoške aktivnosti na Rudarsko-geološkom fakultetu je ostvario i kroz realizaciju dva TEMPUS projekta kojima je koordinirao na Rudarsko-geološkom fakultetu, odnosno na Univerzitetu u Beogradu.

Prof. Ivezić je učestvovao u realizaciji međunarodnih naučnih projekata iz programa FP-6 i FP-7, pri čemu je bio član upravnog i naučnog odbora FP-7 projekta „Knowledge transfer and research needs for preparing mitigation/adaptation policy portfolios PROMITHEAS – 4“ (2011-2013) i bio rukovodilac srpskog dala tima pri njegovoj realizaciji. Trenutno rukovodi timom koji učestvuje u realizaciji HORIZON 2020 projekta „Forward-looking socio-economic research on energy efficiency in EU countries”.

Učestvovao je i u realizaciji 10 domaćih naučno-istraživačkih projekata finansiranih sredstvima Ministarstva nauke Republike Srbije, pri čemu je bio rukovodilac jednog projekta. Takođe, imao je i dvadeset učešća u realizaciji originalnih stručnih ostvarenja – projekata i studija finansiranih od strane korisnika, pri čemu je rukovodio izradom sedam. Posebno se ističe rukovođenje izradom Nacrta Strategije razvoja energetike Republike Srbije do 2025. godine sa projekcijama do 2030. godine. Vlada Republike Srbije je ovaj dokument usvojila početkom 2014. godine.

Lista publikovanih i saopštenih radova sadrži jedno poglavlje u monografiji međunarodnog značaja, 13 naučnih radova u međunarodnim časopisima, jedno predavanje po pozivu na međunarodnom skupu, 18 saopštenja na međunarodnim skupovima, dve monografije nacionalnog značaja, 30 naučnih radova u časopisima nacionalnog značaja i 57 saopštenja sa skupova nacionalnog značaja.

Član je uređivačkih odbora međunarodnih časopisa “Euro-Asian Journal of Sustainable Energy Development Policy“ i “Transport & Logistics“, kao i naučnih odbora međunarodnih konferencija “International Carpathian Control Conference“ i “International Scientific Conference on Energy and Climate Change”.

Dobitnik je godišnje nagrade i plakete Saobraćajnog instituta CIP za 1996. godinu  . Na međunarodnoj konferenciji GAS 2004 je kao koautor osvojio nagradu Međunarodne gasne unije za najbolji rad prezentovan na konferenciji. Kao član tima Oilheat, na takmičenju za najbolju tehnološku inovaciju 2009. godine koje je organizovalo Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije, osvojio je dva prva mesta i to ukupno I mesto u kategoriji inovativne ideje i I mesto u oblasti energetika.

Živi u Beogradu.