Gimnazijalci

Gimnazija Kruševac

Jelena Pantić je rođena 25.08.1977. godine u Kruševcu. Gimnaziju „Bosa Cvetić“ u Kruševcu završila je 1995. godine. Na Medicinskom fakultetu, Univerziteta u Beogradu diplomirala je 2002. godine i time stekla zvanje doktor medicine. Doktorske akademske studije upisala je 2008. godine na Fakultetu medicinskih nauka u Kragujevcu.

Doktorsku disertaciju iz oblasti Imunologija pod nazivom „Galektin-3 u patogenezi gojaznosti i tip 2 Diabetes mellitus-a“ je odbranila 20.06.2014. godine na Fakultetu medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu i stekla naučni naziv doktor medicinskih nauka.

Od januara 2012. godine do danas, radi na Katedri za Mikrobiologiju i imunologiju Fakulteta medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu. U oktobru 2014. godine izabrana je u zvanje docent za užu naučnu oblast Mikrobiologija i imunologija. Član je Društva imunologa Srbije.

Aktivno se bavi naučno-istraživačkim radom u laboratorijama Centra za molekulsku medicinu i istraživanje matičnih ćelija Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu. Kontinuirani naučno-istraživački rad se ogleda u učešću na projektima Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije i Fakulteta medicinskih nauka, Univerziteta u Kragujevcu.

Do sada je kao autor/koautor objavila više radova u eminentnim međunarodnim časopisima iz oblasti medicinskih nauka i više saopštenja na međunarodnim i domaćim naučno-stručnim skupovima.