Gimnazijalci

Gimnazija Kruševac

Dr Danijela Maksimović-Ivanić, naučni savetnik, je rođena 08. 04. 1972. godine u Kruševcu. Osnovnu školu i gimnaziju završila je u Kruševcu. Diplomirala je 1998. godine na Biološkom fakultetu Univeziteta u Beogradu, smer molekularna biologija i fiziologija. Posle završenih studija kao stipendista Ministarstva za nauku i tehnologiju Republike Srbije, 1998. godine upisala je poslediplomske studije na Biološkom fakultetu, smer Imunobiologija. Magistarski rad pod naslovom “Ćelijski i molekulski mehanizmi protektivnog dejstva pentoksifilina na razvoj eksperimentalnog autoimunskog dijabetesa odbranila je 18. 12. 2000. godine. Doktorsku disertaciju pod naslovom “Imunomodulatorno dejstvo mikofenolat mofetila u eksperimentalnom autoimunskom dijabetesu DA pacova i CBA miševa”, je odbranila 24. 09. 2003. godine na Biološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Od 01. 04. 2000. godine je zaposlena na odeljenju za imunologiju Instituta za biološka istraživanja. U zvanje naučnog savetnika je izabrana 02.11.2011. Od 2008. god je angažovana kao predavač na doktorskim studijama na Biološkom fakultetu Univeziteta u Beogradu za predmete Molekularna onkologija i Imunoonkologija. Dr Maksimović-Ivanić je 2002. god. dobila nagradu Ministarstva za nauku i tehnologiju za mlade istraživače, a 2004. god. nagradu Ministarstva za nauku i zaštitu životne sredine za naučno-istraživački rad.

U svom dosadašnjem naučno-istraživačkom radu dr Danijela Maksimović-Ivanić je učestvovala u istraživanjima vezanim za ispitivanje celularnih i molekulskih mehanizama nastanka i regulacije malignih oboljenja, kao i mogućnosti njihove farmakološke modulacije konvencionalnim lekovima, njihovim hemijskim modalitetima ili preparatima prirodnog porekla. Autor je ili koautor u 2 poglavlja u knjigama međunarodnog značaja i više od 65 publikacija u časopisima sa JCR liste čija je citiranost preko 1100 puta.