Gimnazijalci

Gimnazija Kruševac

A. BIOGRAFSKI PODACI

Dr Milan Terzić je rođen 29. januara 1962. godine u Kruševcu, gde je završio osmogodišnju školu i klasičnu gimnaziju. Medicinski fakultet u Beogradu upisao je školske 1981/82. godine, i diplomirao je septembra 1986. godine, za nepunih pet godina, sa srednjom ocenom 9.67. Obavezni lekarski staž završio je na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Posle položenog stručnog ispita za lekare, od 9. maja 1988. godine zaposlen je u Ginekološko-akušerskoj klinici Medicinskog fakulteta u Beogradu. Dana 25. juna 1995. izabran je za Asistenta za predmet ginekologija i akušerstvo Medicinskog fakulteta u Beogradu, a 28. aprila 1999. godine reizabran je u isto zvanje. Dana 14. juna 2001. godine izabran je u zvanje Docenta Medicinskog fakulteta za predmet ginekologija i akušerstvo, a 9. juna 2006. godine ponovo je izabran u isto zvanje. U zvanje vanrednog profesora izabran je 11. decembra 2008. godine, a 3. decembra 2013. godine ponovo je izabran u isto zvanje. Dana 16. jula 2014. godine izabran je u zvanje Redovnog profesora. Od januara 2003. godine član je komisije za polaganje specijalističkog ispita iz ginekologije i akušerstva, a od oktobra 2008. godine član je komisije za polaganje specijalističkog ispita iz Opšte medicine. Govori engleski i nemački jezik.

B. STRUČNO-NAUČNI RAD

Na postdiplomske studije iz oblasti “Digestivni sistem” upisao se 1986. godine i sa odličnom ocenom položio sve predviđene ispite. Magistarski rad pod naslovom “Značaj totalne kolonoskopije u dijagnostikovanju i lečenju obolenja debelog creva” (mentor Prof. dr Mirko Bulajić) odbranio je sa odličnom ocenom 30. maja 1990. godine. Doktorsku disertaciju pod naslovom: “Klinički značaj određivanja vrednosti lizozima i transferina u perifernoj cirkulaciji trudnice i plodovoj vodi dobijenoj amniocentezom” (mentor Prof. dr Milan Jevremović), Dr Terzić je odbranio jednoglasno sa odličnom ocenom 16. decembra 1992. godine. Specijalistički ispit iz ginekologije i akušerstva položio je sa odličnom ocenom 23. decembra 1993. godine.

Odmah po zapošljavanju aktivno se uključio u naučno-istraživački rad na Klinici, kao i u okviru projekata Republičke zajednice za nauku. Dr Terzić je bio istraživač u projektu “Timusna endokrina funkcija u humanoj reprodukciji” u periodu od 1991-1996. Odmah zatim, Dr Terzić je bio istraživač u projektu “Dijagnoza teških oblika hemolitičke bolesti fetusa i lečenje intrauterinim intravaskularnim transfuzijama pod kontrolom ultrazvuka” u periodu od 1996-2000. Posle ovog, Prof. Dr Terzić je bio kolider međunarodnog projekta Srbije i Grčke u periodu 2003-2005. (“Applications of MRI imaging and ultrasonography in the assessment of fetal malformations”). Dr Terzić je intraživač u projektu – međunarodnoj prospektivnoj multicentričnoj studiji: “Diagnosis of preeclampsia by means of new laboratory diagnostic markers (Elecsys sFlt-1 and PlGF)” koju organizuje Roche Diagnostics GmbH, Clinical Trials Centralized Diagnostics, u nekoliko univerzitetskih klinika u USA i u Evropi, koja je započela juna 2008. godine. Dr Terzić je intraživač u projektu – međunarodnoj prospektivnoj multicentričnoj studiji: “Prima trial: Primary mesh closure of abdominal midline wounds – double blind randomized controlled trial”, koja je započela januara 2010. godine u nekoliko univerzitetskih klinika u Evropi. Takođe, Dr Terzić je saradnik u dva integrativna projekta koja se sprovode pod pokroviteljstvom Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije: “Cellular and molecular pathogenetic mehanisms of reproduction disorders and genital organ diseases in prevention, diagnosis and therapy“ (broj projekta 41021) i “Regenerative and modulatory potential of adult stem cells“ (broj projekta 175062) u periodu od 2011. godine u trajanju od četiri godine. Dr Terzić je 1996. godine proveo 2 meseca na studijskom boravku u Univerzitetskoj ginekološkoj klinici u Offenbachu, Nemačka, gde je aktivno učestvovao u endoskopskim operativnim procedurama. Takođe, Dr Terzić je 2004/2005 godine bio na studijskom boravku u Velikoj Britaniji u trajanju od godinu dana iz oblasti laparoskopskih operacija u ginekološkoj onkologiji. U okviru međunarodne saradnje naše zemlje i Libije, na osnovu sporazuma o tehničkoj pomoći i saradnji, od septembra do decembra 2005. godine rukovodio je Ginekološkim odeljenjem Švajcarsko-Libijskog dijagnostičkog centra u Tripoliju. Odlukom Ministra Pravde Republike Srbije Dr Terzić je od 2006. godine registrovan kao stalni sudski veštak za oblast ginekologije i akušerstva. Takođe, 2006. godine izabran je za Recenzenta u Komisiji za akreditaciju visokoškolskih ustanova i studijskih programa Nacionalnog Saveta Republike Srbije.

Dr Terzić do sada ima 473 publikacije, od čega su 1 monografija nacionalnog značaja, tri poglavlja u knjigama internacionalnog značaja, pet knjiga nacionalnog značaja, devet poglavlja u knjigama nacionalnog značaja i 11 poglavlja u udžbenicima i praktikumima nacionalnog značaja. Dvadesetšest radova je štampano u celini u časopisima indeksiranim u Current Contentsu (CC), četiri rada je štampano kao letter-to-editor u časopisu indeksiranom u CC-u, 13 radova je publikovano u časopisima indeksiranim u medlineu, a 65 radova je štampano u celini u internacionalnim i nacionalnim časopisima koji nisu indeksirani u navedenim bazama podataka. Dr Terzić ima 6 radova štampanih u celini u zbornicima internacionalnih skupova i 49 radova štampanih u celini u zbornicima nacionalnih skupova. Prof. Dr Milan Terzić ima 231 rad štampan u obliku izvoda u zbornicima internacionalnih skupova i 41 rad štampan u obliku izvoda u zbornicima nacionalnih skupova.

Od 1991. godine, u vreme sankcija protiv naše zemlje koje su se, nažalost, odnosile i na naučni rad, Dr Terzić je, zahvaljujući kvalitetu rezultata svojih istraživanja i upornosti da te rezultate nametne međunarodnoj stručnoj javnosti u celini odštampao 50 radova u brojnim internacionalnim časopisima (Molecular Andrology, Hormone & Methabolic Research, Journal of Perinatal Medicine, Thai Journal of Obstetrics & Gynecology, Journal of Foetal Medicine, International Journal of Thymology, Biologische Medizin, Foetal Diagnosis & Therapy, Giornale Di Mallatie Infettive e Parassitarine, Clinical & Experimental Obstetrics & Gynecology, American Journal of Gastroenterology, Journal of Oncology, International Journal of Urogynaecology and Pelvic Floor Dysfunction, Tokai Journal of Experimental and Clinical Medicine, Zentralblatt für Gynecologie, Zeitschrift für Gynecologie, Zeitschrift für Onkologie, J Obstet Gynaecol Res, Am J Dermatopathol, Thromb Haemost).

Diplome i Nagrade. Za odličan uspeh i postignute rezultate dobio je 1982. pohvalnicu Dekana. Za najbolje stručne radove od Rektora Beogradskog Univerziteta 1984. godine dobio je jednu Drugu, a 1985. godine dve Prve nagrade. Oktobarske nagrade grada Beograda dobio je dva puta: 1986. i 1992. godine. U Parizu je 1991. godine dobio nagradu Evropskog udruzenja za humanu reprodukciju i embriologiju za najbolji naučno-istraživački rad u oblasti humane reprodukcije.

C. PEDAGOŠKI RAD

Dr Terzić je bio 4 godine demostrator na predmetu Patološka anatomija. Pored redovne nastave za studente i nastave za lekare na specijalizaciji iz ginekologije i akušerstva, učestvuje i u izvođenju postdiplomske nastave iz humane reprodukcije, doktorskih studija iz epidemiologije, doktorskih studija iz skeletne biologije na engleskom jeziku, nastave za lekare na specijalizaciji opšte medicine, nastave za lekare na subspecijalizaciji iz perinatalne medicine, kontinuirane medicinske edukacije iz ultrazvuka u ginekologiji i akušerstvu, studente medicine na engleskom jeziku, i lekare na subspecijalizaciji iz porodične medicine Centra za mir i razvoj Univerziteta za mir Ujedinjenih Nacija. Bio je sekretar katedre za nastavu na Engleskom jeziku od 1999-2001. Član je Komisije za polaganje specijalističkog ispita iz ginekologije i akušerstva i Komisije za polaganje specijalističkog ispita iz Opšte medicine Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Od oktobra 2009. godine je Šef Katedre ginekologije i akušerstva za nastavu na Engleskom jeziku.

Pored praktične nastave, predavanja, seminara, inovacija znanja, konsultacija sa studentima i ostalih nastavničkih obaveza, Prof. dr Milan Terzić se nesebično angažuje i u stručno-naučnom osposobljavanju studenata, lekara na specijalizaciji, specijalista I subspecijalista.

D. DRUŠTVENI RAD

Dr Terzić je aktivni član Ginekološko-akušerske sekcije Srpskog lekarskog društva od 1988. godine, a član njenog Predsedništva bio je od 2009-2011. godine. Član je Nemačkog anatomskog društva (Anatomische Gesellschaft) od 1990. godine, član New Yorkške akademije nauka od 1993, član Američkog udruženja za diabetes od 1994. godine, i član Evropskog udruženja za ginekološku onkologiju od 2004. godine. Bio je pomoćnik glavnog urednika Međunarodnog časopisa “International Journal of Thymology”, Nemačka, od 1992-2000. godine, a od 2003. godine član je uređivačkog odbora međunarodnog časopisa „Indian Journal of Medical Sciences“ (http://www.indianjmedsci.org/reviewers.asp?cl=13). Od 2011 član je uređivačkog odbora međunarodnog časopisa Reproductive System & Sexual Disorders (http://www.omicsonline.org/editorialboardRSSD.php ). Od 2012. godine imenovan je za jednog od urednika međunarodnog časopisa Oxidants and Antioxidants in Medical Science http://www.scopemed.org/?jid=65&sec=eboard. Za jednog od pet stotina ljudi od uticaja – “Five Hundred Leaders of Influence” – proglašen je 1996. godine u Američkom Bibliografskom Institutu. Od 1998. godine uvršćen je u publikaciju biografija vodećih ljudi u svetu – “Marquis Who’s Who in the World”. Od 2000. godine član je sledećih asocijacija: 500 vodećih ljudi u Evropi u novom milenijumu (The Europe 500 Leaders for the New Century), Ko je ko u medicini? (The Marquis Who’s Who in Medicine and Healthcare) i Ko je ko u Americi? (The Marquis Who’s Who in America). Od 2003. godine uvršćen je u ediciju “2000 Outstanding Intelectuals of the 21st Century” koju je publikovao Američki Bibliografski Institut, a od 2004. godine u publikaciju “Living Legends 2004” Internacionalnog bibliografskog centra Cambridge – London. Međunarodni biografski centar Cambridge, u Engleskoj, proglasio ga je za Internacionalnog naučnika 2004. godine, vodećeg svetskog naučnika u 2005. godini i jednog od vodećih lekara u 2005. godini.