Gimnazijalci

Gimnazija Kruševac

Dr Dušica (Vukmir) Delić, viši naučni saradnik, rođena je 19. juna 1959. godine u Beogradu. Osnovnu školu i gimnaziju završila je u Kruševcu. Diplomirala je l984. godine Oštu biologiju na Prirodno matematičkom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Poslediplomske studije je završila na smeru Biologija mikroorganizama na Biološkom fakultetu PMF-a u Beogradu. Akademski stepen magistra bioloških nauka iz oblasti mikrobiologije stekla je l993. Na istom fakultetu Univerziteta u Beogradu je stekla akademski stepen doktora bioloških nauka 2003.

Dr Dušica (Vukmir) Delić je 1985. god zasnovala radni odnos u Institutu za krmno bilje u Kruševcu. Odmah po dolasku u Institut osnovala je mikrobiološku laboratoriju. Radila je na poslovima iz oblasti azotofiksacije krmnih leguminoza i mikrobiologije simbioznih azotofiksatora. Svoj rad je 1997. god. nastavila u Centru za pesticide i zaštitu životne sredine, Zemun gde je osnovala laboratoriju iz oblasti mikrobioloških istraživanja i istraživanja u kuluri in vitro. U okviru izrade doktorske teze primenjivala je adekvatne mikrobiološke i fiziološke metode za kloniranje lucerke u kulturi tkiva in vitro. Takođe, se bavila istraživanjima delovanja različitih faktora na simbiozne azotofiksatore. Prelaskom u Institut za zemljište, Beograd 2004.god. u Odsek mikrobiologije nastavila je rad na terenskim i laboratorijskim istraživanjima koja obuhvataju primenu rizosfernih bakterija koje stimulišu rast biljke. Na osnovu rezultata vezanih za ove aktivnosti dobila je, kao jedan od koautora, od strane „Saveza pronalazača i autora tehničkih rešenja“, Specijalnu plaketu i medalju sa likom Nikole Tesle za pronalazak „Uloga Azotofiksina u proizvodnji leguminoza za ishranu u Srbiji“. Privredna komora Beograda joj je dodelila Plaketu za tehničko unapređenje mikrobiološkog azotnog đubriva „Azotofiksina“ koje je, sa grupom autora, ostvarila u 2006/2007 god. U duhu održivog razvoja kao savremenog trenda u oblasti poljoprivrede, istraživanja dr Dušica (Vukmir) Delić su zadnjih godina usmerena i na proučavanje korisnih rizosfernih bakterija koje imaju sposobnost da na različite načine unapređuju rast biljaka tzv. PGPR (plant growth promoting rhizobacteria). Dolaskom u Institut za zemljište, proširila je svoju delatnost rada na monitoring mikrobiološke aktivnosti (brojnost i enzimatska aktivnost) zemljišnih mikroorganizama kao indikatora primene mineralnih đubriva, pesticida, prisustva visokih sadržaja teških metala, i dr. u cilju karakterizacije i ocene plodnosti zemljišta za proizvodnju povrtarskih i ratarskih biljaka.

U toku naučnoistraživačkog rada učestvovala je u realizaciji više naučnih projekata Ministarstva nauke i zaštite životne sredine kao i Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. U periodu od 2004. do 2007. rukovodila je projektom iz oblasti biotehnologije TR – 006875B – „Uvođenje u biljnu proizvodnju Srbije novih leguminoza (Vigna mungo L., Vigna radiate L i Vigna angularis L) za ljudsku ishranu“. U narednom projektnom periodu (2008-2011) bila je rukovodilac podprojekta u okviruprojekta TR-20098. Takođe je rukovodilac podprojekta tekućeg projekta TR 36007 (2011-2014).

Dušica Delić je bila zamenik predsednika Upravnog odbora Instituta za zemljište i zamenik predsednika Zajedničkog naučnog veća Instituta za zaštitu bilja i životne sredine, Beograd i Instituta za zemljište (2005.-2006.). Funkciju predsednika Naučnog veća Instituta za zemljiše vršila je od 2006 do 2011. Tehnički rukovodilac Odeljenja mikrobiologije Instituta za zemljište je od 2007. i član Upravnog odbora ovog instituta od 2010.

Dr Dušica Delić je bila na specijalizaciji iz oblasti mikrobiologije kod prof. dr Drage Simić, redovnog profesora na Katedri za mikrobiologiju PMF-a (1987) kao i iz oblasti zemljišne mikrobiologije i simbiozne azotofiksacije kod dr. Živote Vojinovića, naučnog savetnika Instituta za zemljište, Beograd renomiranog naučnika za tu vrstu istraživanja u tadašnjoj Jugoslaviji (1987; 1989). Takođe, uspešno je savladala obuku iz oblasti mikropropagacije u kulturi tkiva in vitro kod prof. dr Ljubinke Ćulafić redovnog profesora Biološkog fakulteta. Ima položen stručni ispit za radnike sa visokom i višom stručnom spremom (br.152-02-2284/94-12 od 14.4.1995. Ministarstvo pravde Republike Srbije)-oblast kontrole poljoprivrednih proizvoda. Član je Društva za krmno bilje Srbije, Udruženja mikrobiologa Srbije, Srpskog društva za proučavanje zemljišta i European Association for Plant Breeding Research (EUCARPIA). Dr Dušica Delić је kao biolog, obavljala poslove nezavisnog stručnjaka za rad u Tehničkoj komisiji za ocenu studije o proceni uticaja na životnu sredinu (nadležno Ministarstvo za zaštitu životne sredine). Imenovana je od strane Ministarstva poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede kao ovlašćeno lice za ispitivanje i ocenu fizičko hemijskih osobina i biološke hranljive vrednosti mikrobioloških đubriva (бр. 321-01-01105/2009-11). Služi se aktivno engleskim jezikom i osposobljena je za rad na računaru (Word, Excel, Power Point). Dr Dušica Delić je majka dvoje dece.