Gimnazijalci

Gimnazija Kruševac

mr. Jelena Car, dipl. inž. el., (devojačko Petrović) je rođena 1966. godine u Čačku. 1969. godine se preselila u Kruševac, gde je završila osnovnu školu „Dragomir Marković“. Zajedničke osnove Usmerenog obrazovanja je završila u OTC, a u OC Bosa Cvetić (gimnaziji) je stekla IV stepen stručne spreme, zvanje „Tehničar za visokogradnju“.
Osnovnu školu je završila sa prosečnom ocenom 5,00 i stečenom diplomom malog Vukovca. Zajedničke osnove je završila sa prosečnom ocenom 5,05, sa nagradom za najboljeg učenika svih prvih razreda škole, nagradom za najboljeg učenika Zajedničkih osnova, prvim i trećim mestom na republičkom takmičenju iz matematike i prvim grupnim mestom na saveznom takmičenju u recitovanju. Diplomu velikog Vukovca je stekla na kraju srednje škole. Kao jedna od drazih priznanja, pamti prve nagrade na literarnim konkursima povodom dana škole u gimnaziji.

Elektrotehnički fakultet u Beogradu je upisala školske 1984/85 godine. Diplomirala je 1991. godine na Odseku za Tehničku fiziku, Elektrotehničkog fakulteta, na smeru za Merenje i upravljanje, odbranom diplomskog rada „Merenje protoka – elektromagnetni protokometri“, sa ocenom 10,00.
Postdiplomske studije je završila na istom fakultetu, na smeru za Merenje u elektrotehnici, sa prosečnom ocenom 10,00. Magistarsku tezu pod nazivom “Projektovanje i analiza metroloških karakteristika višekanalnog regulacionog i akvizicionog sistema”, je odbranila 2003. godine.

Od decembra 1992. godine, radi u Laboratoriji za mikroelektroniku, Instituta “Mihajlo Pupin” u Beogradu. U martu 1997. godine prelazi u odeljenje za razvoj hardvera laboratorije za Automatiku, Instituta “Mihajlo Pupin”, a 2003. godine prelazi u odeljenje za upravljanje SCADA sistemima, Instituta “Mihajlo Pupin”. 2006. godine prelazi u odeljenje za upravljanje elektroenergetskim sistemima laboratorije za Automatiku, Instituta “Mihajlo Pupin” gde radi i danas.
Između 1995. i 2003. godine je, takođe, radila kao honorarni asistent na laboratorijskim vežbama iz više predmeta, na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu.
Autor je i koautor na 28 radova izloženih na međunarodnim i domaćim konferencijama.
Koautor je na univerzitetskom udzbeniku: „Računarski podržano merenje i upravljanje“, u izdanju Mašinskog fakulteta iz Kragujevca.
Naučno istraživačko zvanje ima od 2004. godine.