Gimnazijalci

Gimnazija Kruševac

 Obrazovanje:

 • Doktorat pod nazivom “Efekti opioida i NMDA antagonista na telesnu temperaturu i akutni nociceptivni bol kod pacova”, odbranila u martu 2015. godine
 • Specijalizacija iz kliničke farmakologije (položila specijalistički ispit sa odličnim uspehom 29.10.2013.
 • Specijalističke akademske studije: Eksperimentalna fiziologija i patološka fiziologija/ Tema: Poremećaj mehanizama citoprotekcije u ulcerogenezi (Medicinski fakultet, Beograd, odbranjena tema mart 2010.
 • 1998-2004. Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu (prosečna ocena 9,37).

Stipendije i nagrade:

 • Stipendija Fonda za mlade talente Kruševac
 • Zahvalnica Beogradske Asocijacije Studenata Farmacije i Komiteta za međunarodnu saradnju studenata medicine IFMSA, za pomoć u realizaciji 3. Farmakoterapijskog pristupa 2009. godine
 • Zahvalnica Komiteta za međunarodnu saradnju studenata medicine IFMSA i Beogradske Asocijacije Studenata Farmacije, za pomoć u realizaciji 4. Farmakoterapijskog pristupa 2010. Godine
 • Stipendija za mlade istraživače, World congress of pain, Milan 2012 August 27-31. from the International Association of Pain (IASP).
 • Stipendija za mlade istraživače, European Congress of Pain (Hamburg, 2012, September 21-24.), EFIC
 • Stipendija za mlade istraživače, European Congress of Pain (Firenca, 2013, Octobar 9-12.), EFIC

 

Kretanje u službi:

 • Izbor u zvanje docenta (procedura u toku)
 • 2011.-2015. asistent (uža naučna oblast farmakologija, klinička farmakologija, toksikologija), Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu
 • 2009.-2011. saradnik u nastavi (uža naučna oblast farmakologija, klinička farmakologija i toksikologija), Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu
 • 2007-2008. – klinički lekar, Bolnica za cerebrovaskularne bolesti „Sveti Sava“, Beograd
 • 2006-2007. – predavač za predmet Mikrobiologija, Infektivne bolesti i Osnove kliničke medicine, Zubotehnička škola, Beograd
 • 2004-2005. obavezan lekarski staž, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu (stručni ispit položen u decembru 2005.)

Članstva:

 • 2007. – ACRP (Association of Clinical Research Professionals), član
 • 2009 – Srpsko lekarsko društvo, član
 • 2009- Svetsko udruženje za bol, (član), IASP (International Association for the Study of Pain)
 • 2010.- Američki Univerzitet- Klinička farmakologija (član), ACCP (American College of Clinical Pharmacology)
 • 2011. Srpsko farmakološko društvo, član
 • 2011. Bioetičko društvo Srbije

 

Predmeti edukacije:

 • Farmakologija sa toksikologijom, osnovne studije
 • Klinička farmakologija, osnovne studije
 • Izborni predmet: Molekularna farmakologija lekova koji deluju na nervni system
 • Postdiplomske studije: predmet; Dobra laboratorijska praksa

 

Projekti:

2009/2010   Projekt 145001 finansiran od strane Ministarstva nauke Srbije, rukovodilac prof. dr Milca Prostran

2011/2012, 2013   Projekt 175023 finansiran od strane Ministarstva nauke Srbije, rukovodilac prof. dr Milca Prostran

Radovi i citiranost:

10 radova u celosti, 2 monografija i 8 poglavlja u udžbenicima i praktikumu, 68 sažetaka (međunarodni i domaći kongresi)

Ostalo:

Strani jezici: engleski, italijanski

Rad na računarima (MS Windows, aplikacije)