Gimnazijalci

Gimnazija Kruševac

Maja Rabasović (Parđovska) rođena je 13.02.1978. godine u Kruševcu, gde je završila Gimnaziju, prirodno-matematički smer. Fizički fakultet Univerziteta u Beogradu, smer Opšta fizika je upisala 1997. Diplomirala je 4.11.2002. sa prosečnom ocenom 9,36 sa radom: „Biofizičko modeliranje receptorske funkcije“. Od 1. marta 2003. godine radi na Institutu za fiziku kao stipendista Ministarstva za nauku. Od 11.11.2003. godine je i zvanično zaposlena kao istraživač-pripravnik na Institutu za fiziku u Laboratoriji za atomske sudarne procese. Aprila 2009. godine je izabrana u zvanje istraživač-saradnik. Doktorsku disertaciju pod naslovom „Rasejanje elektrona na atomu indijuma i analiza elektronskih i optičkih spektara“ odbranila je 27. Maja 2013. Godine na Fizičkom fakultetu Univerziteta u Beogradu pod mentorstvom dr Dragutina Ševića.

Naučna aktivnost Maje Rabasović od početka rada u Institutu usmerena je na istraživanje atomskih sudarnih procesa tehnikom ukrštenih mlazeva, kroz proučavanje rasejanja elektrona na složenim atomskim česticama, najpre atoma olova a zatim i atoma indijuma. Istraživanje atoma indijuma zahtevalo je radne temperature više nego za atom olova. Za formiranje takvog atomskog mlaza neophodna je temperatura od 1300K. Poslednjih godina naučna aktivnost kandidatkinje proširena je i na razvoj istraživanja zasnovanih na optičkoj spektroskopiji korišćenjem brze streak kamere. Ova istraživanja idu u dva pravca: proučavanje laserski indukovane fluorescencije, pre svega molekula od biološkog značaja i novih optičkih materijala, kao i analiza optičkih spektara dobijenih laserski indukovanim probojem, a posebno atoma indijuma.

Rezulati ovih istraživanja su objavljeni u deset radova u renomiranim međunarodnim časopisima, od kojih su četiri iz oblasti disertacije. Rezultati su prezentovani i u više saopštenja na međunarodnim i domaćim konferencijama.

Kandidatkinja je bila član organzacionog komiteta dve međunarodne konferencije održane u našoj zemlji (SPIG 2006 i CEPAS 2011). Učestvovala je u COST akciji 2004. Godine kada je provela mesec dana u Poljskoj u Lođu, u laboratoriji za fizičku hemiju gde se proučava fluorescencija u molekulima od biološkog značaja sa ciljem primene u medicinskim istraživanjima. Učestvovala je u dva bilateralna projekta sa Slovenijom:

Srbija-Slovenija 2004-2005 „Elektron-molekulski sudari – joni iz disocijativnih procesa”,

Srbija-Slovenija 2012 – 2013 „Spektroskopija i brza fotografija senke laserski uzrokovane plazme“.