Gimnazijalci

Gimnazija Kruševac

Rođena je 20.10.1972. god. u Kruševcu, u profesorskoj porodici,gde je završila osnovnu školu i Gimnaziju. Diplomirala je na Matematičkom fakultetu u Beogradu.Magistrirala je na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, na smeru Aktuarstvo i odbranila magistarsku tezu pod nazivom”Donošenje investicionih odluka u osiguravajućim kompanijama”. Doktorsku disertaciju”Matematički metodi i fazi regresioni modeli u aktuarskoj analizi”, odbranila je na Fakultetu kompjuterskih nauka, Beograd (mentor Akademik Gradimir Milovanović).

Nakon završenih studija zapošljava se u Ministarstvu za razvoj, nauku I životnu sredinu –stručni saradnik I savetnik za planiranje I realizaciju projekata I NII, a zatim u Saveznom sekretarijatu za razvoj I nauku –načelnik odeljenja za planiranje I realizaciju projekata I naučnoistraživačku infrastrukturu.

U sektoru osiguranja, radi na poslovimadirektora osiguranja Imovine I lica, a zatim kao aktuari ovlašćeni aktuar u Merkurosiguranju.Učesnik je mnogih stručnih projekata iz oblasti osiguranja (Actuarial Assesment of the Liabilities of Insurance Company Dunav osiguranje, Sterling Merchant Finance ltd, Washington, USA; Aktuarska procena DDORa u procesu pripreme za privatizaciju, CAIB Corporate Finance).

Od 2007.godine je zaposlena na Univerzitetu Megatrend gde predaje na predmetima Matematika ,Statistika I Ekonometrija.

Učestovala je na brojnim naučnim konferencijama I publikovala je veliki broj naučnih radova u zemlji I inostranstvu.

Živi I radi u Beogradu.