Gimnazijalci

Gimnazija Kruševac

Predavač na izbornom predmetu Eksperimentalna metodologija istraživanja u medicini i dobra laboratorijska praksa  za studente specijalističkih i doktorskih akademskih studija medicinskog, stomatološkog, veterinarskog i farmaceutskog fakulteta.

Istraživač-pripravnik na projektu Funkcionalna genomika hipotalamusa i medule u hipertenziji indukovanoj hroničnim stresom, BIOMEDICINA III 41013

2012 –    Doktorske akademske studije, smer Molekularna medicina, Medicinski

fakultet, Univerzitet u Beogradu, Beograd, Srbija

2011 – 2012  Doktorske akademske studije, Fakultet veterinarske medicine,

Univerzitet u Beogradu, Beograd, Srbija

2003 – 2011  Fakultet veterinarske medicine, Univerzitetu Beogradu, Beograd, Srbija

Diplomirani veterinar

1999–2003  Gimnazija u Kruševcu, Kruševac, Jugoslavija, Srbija i Crna Gora

  Smer: Prirodno-matematički

 

RADOVI OBJAVLJENI U  DOMAĆIM  I INOSTRANIM  ZBORNICIMA

 1. M. Vasić, T. Loncar-Turukalo, T. Tasić, S. Glumac, D. Bajić, N. Japundžić-Žigon: Heart

Rate  Variability  And  Baroreceptor  Reflex  Sensitivity  In  Doxorubicin-Induced

Cardiomyopathy,  3rd  Congress  Of  Physiological  Sciences  Of  Serbia  With  International

Participation, 34

 1. M. Vasić, T. Loncar-Turukalo, T. Tasić, S. Glumac, D. Bajić, N. Japundžić-Žigon: Heart

Rate Dynamics and BRS in Doxorubicin-Induced Cardiomyopathy, Neurocard 2014, 35

 1. T. Lončar-Turukalo,  M.  Vasić,  G.  Mijatović,  N.  Japundžić-Žigon,  D.  Bajić:  Heart  rate

variability  and  baroreceptor  reflex  sensitivity  in  doxorubicin-induced  cardiomyopathy,

Cardiovascular Oscillations (ESGCO), 2014 8th Conference of the European Study Group

on 119 – 120

 1. M. Vasić, N. Žigon: G Protein Receptor Kinase Type 2: A Novel Target in Cardiovascular

Drug Development, Hospital Pharmacology. 2014; 1(2):109-114

 1. M. Vasić, N. Žigon: GRK-2 inhibitor lek kandidat u terapiji srčane insuficijencije, Srce i krvni

sudovi 2013; 32(4): 304-308

 1. M. Vasić, V. Magaš: Tretman benigne hiperplazije prostate psa osateron -acetatom – naša

klinička  iskustva,  Zbornik  radova  XIII  regionalnog  savetovanja  iz  kliničke  patologije  i

terapije životinja, Clinica Veterinaria, Subotica 2011.

 1. M. Vasić,  V.  Magaš:  Naša  klinička  iskustva  u  lečenju  mamarne  fibroadenomatozne

hiperplazije mačaka aglepristonom, Zbornik radova XIII regionalnog savetovanja iz kliničke

patologije i terapije životinja, Clinica Veterinaria, Subotica 2011.

 1. M. Vasić,  N.  Krstić:  Rendgenska  dijagnostika  stranog  tela  u  digestivnom  sistemu  ježa,

Zbornik radova XIII regionalnog savetovanja iz kliničke patologije i terapije životinja, Clinica

Veterinaria, Subotica 2011.

 1. M. Vasić, V. Magaš: Upotreba aglepristona kod mačaka, Zbornik radova XXI savetovanja

veterinara Srbije, Zlatibor 2010.

 1. V. Magaš, M. Vasić, S. Vakanjac: Kliničke metode za određivanje optimalnog vremena za

parenje kuje, Zbornik radova XXI savetovanja veterinara Srbije, Zlatibor 2010

 1. M. Vasić, V. Magaš: Naša iskustva i rezultati u terapiji transmisivn og veneričnog tumora

citostatikom vinblastinom, Zbornik radova XII regionalnog savetovanja iz kliničke patologije

i terapije životinja, Clinica Veterinaria, Subotica 2010.

 1. M. Vasić, V. Magaš: Upotreba antiprogestina u izazivanju kasnog abortusa kod mačke –

prikaz slučaja, Zbornik radova XII regionalnog savetovanja iz kliničke patologije i terapije

životinja, Clinica Veterinaria, Subotica 2010.

 1. M. Vasić, N. Krstić: Radiološki prikaz najčešćih kongenitalnih oboljenja kičmenog stuba

psa, Zbornik radova XII regionalnog savetovanja iz kliničke patologije i terapije životinja,

Clinica Veterinaria, Subotica 2010.

 1. V. Magaš, B.  Bobić  Gavrilović,  S.  Vakanjac,  M.  Vasić:  Patologija  jajnika  i  uterusa  kuja,

Zbornik radova XII regionalnog savetovanja iz kliničke patologije i terapije životinja, Clinica

Veterinaria, Subotica 2010.

 1. M. Vasić, V. Magaš, M. Pandurović: Prikaz slučaja – vaginalna hiperplazija i prolapsus kod

kuje, Zbornik radova XI regionalnog savetovanja iz kliničke patologije i terapije životinja,

Clinica Veterinaria, Subotica 2009.

RADNO ISKUSTVO

Oktobar 2013. do danas:  Medicinski fakultet, Institut za farmakologiju, kliničku farmakologiju i

toksikologiju, Beograd

Status:  Predavač na izbornom predmetu Eksperimentalna metodologija istraživanja u medicini i dobra laboratorijska praksa  za studente specijalističkih i doktorskih akademskih studija medicinskog, stomatološkog, veterinarskog i farmaceutskog fakulteta.

April 2012. do danas:  Medicinski fakultet, Institut za farmakologiju, kliničku farmakologiju i toksikologiju, Beograd.

Status:  Istraživač-pripravnik na projektu Funkcionalna genomika hipotalamusa i medule u hipertenziji indukovanoj hroničnim stresom, BIOMEDICINA III 41013

Oktobar 2011. – april 2012.:    Fakultet veterinarske medicine, Katedra za hirurgiju, ortopediju i

oftalmologiju, Beograd – stažiranje.

Septembar 2009. – april 2012.:    Fakultet veterinarske medicine, Katedra za radiologiju i radijacionu

higijenu, Beograd –  volonterski rad.

Januar 2010. – novembar 2010:    Poljoprivredni kombinat Beograd, Farma na Jabučkom ritu, Beograd

Uzorkovanje krvi i mleka krava za analize na Katedri za porodiljstvo, sterilitet i veštačko osemenjavanje Fakulteta veterinarske medicine.

Oktobar 2009 – avgust 2011:    Privatna veterinarska ambulanta Dr Maja Ilić, Beograd – volonterski rad preko domena studentskih kvalifikacija.

Decembar 2006.  – avgust 2011.:  Fakultet veterinarske medicine, Katedra za porodiljstvo, sterilitet i

veštačko osemenjavanje, Beograd – volonterski rad preko domena studentskih kvalifikacija.

VEŠTINE

Jezici:

  Srpski: maternji jezik,perfektno

  Engleski: odlično

  Ruski: gramatika, pisanje, čitanje

  Latinski: gramatika, pisanje, čitanje

  Francuski: čitanje, razumevanje

  Španski: čitanje, razumevanje

Kompjuterske sposobnosti:

  Dobro poznavanje svih Windows verzija (95/98, Me, NT 4.0, 2000, XP, Vista,  7)

  Programi: kompletan MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Publisher, Access), Adobe Acrobat Professional, ABBYY FineReader

  Windows pretraživači: FireFox, Google Chrome, Internet Explorer