Gimnazijalci

Gimnazija Kruševac

Biografija

 

Milan Andrejić je rođen 01.06.1983. godine u Kruševcu, gde je završio osnovnu školu godine i Gimnaziju prirodno-matematičkog smera. Nosilac je Vukove diplome osnovne škole Dragomir Marković i Gimnazije u Kruševcu. Saobraćajni fakultet Univerziteta u Beogradu, odsek za logistiku, upisao je 2002. godine. Tokom osnovnih studija bio je stipendista Ministarstva nauke i sporta, kao i Fonda za mlade talente. Nosilac je diplome Saobraćajnog fakulteta za postignut uspeh u toku treće godine studiranja školske 2004/2005. godine. Saobraćajni fakultet je završio 2007. godine sa prosečnom ocenom u toku studija 8,88 (osam i 88/100) i ocenom 10 (deset) na diplomskom ispitu Školske 2008/2009 je upisao doktorske studije na Saobraćajnom fakultetu i  položio sve ispite predviđene nastavnim planom i programom.

Milan Andrejić je stekao akademsko zvanje doktor tehničkih nauka odbranom doktorske disertacije pod nazivom “Modeli merenja i unapređenja efikasnosti logističkih procesa distribucije proizvoda”, 25.05.2015. godine na Saobraćajnom fakultetu, Univerziteta u Beogradu. U zvanje saradnika u nastavi na Saobraćajnom fakultetu, za užu naučnu oblast „Poslovna logistika i špedicija“ izabran je 21. aprila 2008. godine, a u zvanje asistenta na Saobraćajnom fakultetu, za užu naučnu oblast „Poslovna logistika i špedicija“ 05. marta 2010. godine. Kao saradnik u nastavi i asistent, na osnovnim studijama angažovan je od 2008. U zvanje docenta izabran je 29.10.2015. godine.

Aktivno učestvuje u istraživanju i objavljivanju naučnih radova u međunarodnim časopisima, kao i na međunarodnim i domaćim konferencijama. Do sada je objavio preko 50 naučno-istraživačkih radova u međunarodnim i domaćim časopisima, , međunarodnim i domaćim zbornicima radova, kao i na međunarodnim i domaćim konferencijama. Kao  član  autorskog  tima  učestvovao  je  u  izradi pet naučno-istraživačkih i stručnih studija.

Osim stručnog usavršavanja i napredovanja Milan Andrejić je zaljubljenik u prirodu i sport. Oženjen je i otac je dvoje dece, Nikole i Veljka.