Gimnazijalci

Gimnazija Kruševac

BIOGRAFSKI PODACI

Miroslav (Ljubiše) Đorđević je rođen 10.02.1965.godine u Kruševcu. Zaposlen je na Univerzitetskoj dečjoj klinici od 1994. godine.

Naučna oblast: dečja hirurgija, dečja urologija i odrasla urologija (urogenitalna hirurgija).

Osnovne studije:

Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu završio je 1991. godine.

Magisterijum:

Magistersku tezu pod nazivom „Erekcija izazvana prostaglandinom E1 naspram arteficijalnoj erekciji u dijagnostici i lečenju urođenih anomalija penisa“. na Medicinskom fakultetu u Beogradu, odbranio je 1997. godine.

Doktorat:

Doktorsku disertaciju iz oblasti urologije pod nazivom „Novi pristup za hirurško lečenje Peyronijeve bolesti“odbranio je 26. aprila 2003. godine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Stručni rad (specijalizacija):

Specijalizaciju Dečje hirurgije završio je jula 1998. godine.

Užu specijalizaciju Dečje urologije završio je aprila 2002.

Specijalizaciju Urologije završio je maja 2002. godine.

Dosadašnji izbori u nastavna i naučna zvanja:

Od januara 2000. godine zaposlen na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu u zvanju asistenta na predmetu Hirurgija, nastavna baza Dečja hirurgija.

Aprila 2008.godine izabran je u zvanje Docenta na predmetu Hirurgija.

U zvanje Vanrednog profesora izabran je novembra 2012.

Viši naučni saradnik Ministarstva za nauku postao je 2006.godine.

Naučno zvanje Naučni savetnik u oblasti medicine stekao je 2012.godine.

Izabran za Vanrednog člana Akademije medicinskih nauka Srpskog Lekarskog Društva juna 2013.

Rukovodilac je projekta Ministarstva za nauku republike Srbije:

Genitalna rekonstruktivna hirurgija-izazovi i granice“, od 2011. i dalje.

Učesnik je sledećih projekata Ministarstva za nauku republike Srbije:

Kongenitalne anomalije penisa”, (1996 – 2001);

Disassembly penisa – Novi hirurški princip u lečenju urodjenih i stečenih anomalija penisa”, (2002-2006)

Molekularni mehanizmi radiosenzitivnosti humanog genoma”, (2007-2010)

Ostalo

– Predsednik komisije za transrodne poremećaje pri Ministarstvu zdravlja Republike Srbije, od 2012. godine.

– Šef katedre za specijalističku nastavu iz dečje hirurgije

– Šef katedre za poslediplomsku nastavu iz dečje hirurgije, u sklopu čega profiliše i organizuje specijalističku i subspecijalističku nastavu u oblasti dečje hirurgije, dečje urologije i dečje ortopedije

– Osnivač Beogradskog Centra za Genitalnu Rekonstruktivnu Hirurgiju

Lista od najviše 20 najznačajnijih rezultata.

1. Vanredni professor Medicinskog fakulteta u Beogradu

2. Naučni savetnik Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije

3. Vanredni član Akademije medicinskih nauka Srpskog Lekarskog Društva

4. Autor i koautor 6 poglavlja u knjigama, editor 2 knjige priznatih svetskih izdavača:

5. Autor i koautor 77 radova in-extenso publikovanih u domaćim i stranim časopisima

6. Preko 30 predavanja po pozivu širom sveta, na najznačajnijim skupovima u oblasti urogenitalne hirurgije.

7. Član svih vodećih srpskih, evropskih i svetskih udruženja i naučnih društava u oblasti dečje i adultne urogenitalne hirurgije (EAU, AUA, SIU, ESPU, AAP, GURS, WPATH); Recenzent više najznačajnijih časopisa (Journal of Urology, Urology International, British Journal of Urology, Asian Journal of Andrology, Journal of Sexual Medicine); Editor vodećih časopisa (Advances in Urology, Urology…).

8. Visiting professor na nekoliko univerziteta širom sveta (Michigan-USA, Saint Louis-USA, Brasil, Turkey, Macedonia, Bulgaria…)

9. Organizator mnogih međunarodnih skupova u Beogradu, sa ciljem promocije srpske medicine.

10. Devet nagrada na najznačajnijim domaćim i svetskim koongresima, poslednja nagrada:

11. Osnivač Beogradskog Centra za Genitalnu Rekonstruktivnu Hirurgiju koji je brzo dostigao veliku popularnost i postao jedan od najpriznatijih centara za genitalnu hirurgiju u svetu. Veliki broj pacijenata iz celog sveta, sa velikim poverenjem dolazi na lečenje u ovaj beogradski centar, na čijem čelu je profesor Miroslav Đorđević. Takođe, ovaj centar je i škola inostranim kolegama, koje gostuju u značajnom broju u sklopu svoje edukacije.

12. Predsednik komisije za transrodne poremećaje pri Ministarstvu zdravlja Republike Srbije, od 2012. godine.

13. Gost Hrvatskog Sabora – Parlamentarnog odbora za zdravstvo, sa temom: Položaj transrodnih osoba u Hrvatskoj I način da se priznavanje ljudskih prava usaglasi sa zakonom.

14. Humanitarni rad i misije – Vijetnam 1994, Indija 2014. godine, Kenija avgust 2015. godine

Kratak prikaz i ocena najznačajnijih rezultata

Profesor Miroslav Đorđević je jedan od retkih rekonstruktivnih urologa na svetu koji je udružio pacijente svih životnih dobi, od novorođenih, pa do najstarijih sa nekom od anomalija urogenitalnog sistema. Potvrde za njegov veoma uspešan rad dolaze od strane najpriznatijih urologa današnjice. Kvalitet rada je potvrđen nagradama za nove operativne tehnike, pozivima da piše poglavlja za prestižne urološke udžbenike, kao i pozivima da izvodi demonstracione operacije na više univerziteta u svetu.

Predavač je po pozivu na više vodećih međunarodnih sastanaka, u svojstvu Gostujućeg profesora predavao je na nekoliko univerziteta, a kao vrhunski stručnjak gostovao je na više klinika širom sveta i izvodio demonstracione operacije i promovisao rezultate svojih novih operativnih tehnika. Takođe se ističe veliki broj stranih kolega koji su kao gosti proveli vreme sa Dr Đorđevićem u sklopu svoje edukacije na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Ono što takođe predstavlja veliko dostignuće je osnivanje ‘Beogradskog centra za genitalnu rekonstruktivnu hirurgiju’, koji je brzo dostigao veliku popularnost i postao jedan od najpriznatijih centara za genitalnu hirurgiju u svetu. Veliki broj pacijenata iz celog sveta, sa velikim poverenjem dolazi na lečenje u ovaj beogradski centar, na čijem čelu je profesor Miroslav Đorđević. Takođe, ovaj centar je i škola inostranim kolegama, koje gostuju u značajnom broju u sklopu svoje edukacije.

Tako je dr Đorđević, kao professor Medicinskog fakulteta u Beogradu i lider Beogradskog centra za genitalnu rekonstruktivnu hirurgiju, na svojevrstan način pravi ambasador srpske medicine u svetu.

ODJEK REZULTATA I DELOVANJA

  • PROMOTER SRPSKE MEDICINE U CELOM SVETU, OD JAPANA DO AMERIKE, OD ŠVEDSKE DO JUŽNE AFRIKE. AKTIVNI UČESNIK U BORBI ZA LJUDSKA PRAVA (TRANSRODNE OSOBE – GOST HRVATSKOG SABORA).

  • INTERVJUI I EMISIJE U VODEĆIM ŽURNALIMA (NEW YORK TIMES, CORRIERE DELA SERRA), TELEVIZIJSKIM KANALIMA.

  • U POSLEDNJIH NEKOLIKO GODINA, 15-20 KOLEGA IZ CELOG SVETA GODIŠNJE DOLAZE U BEOGRADSKI CENTAR ZA GENITALNU REKONSTRUKTIVNU HIRURGIJU, DA KOD PROFESORA MIROSLAVA ĐORĐEVIĆA UČE HIRURGIJU I SAVLADAVAJU NOVE TEHNIKE, PROMOVISANE KROZ UGLEDNE ČASOPISE I UDŽBENIKE.