Gimnazijalci

Gimnazija Kruševac

Prof. dr sc. med Dragan M. Đurić, redovni profesor i klinički fiziolog, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Profesor dr Dragan M. Đurić, rođen je u Kruševcu 1961. godine, gde je završio osnovnu školu „ Jovan Popović” (1976, odeljenske starešine Milica Cvetković i Jelena Lena Kostić) i gimnaziju „Bosa Cvetić“ (prirodno-matematički smer, odeljenski starešina Tatjana Blanuša). Maturirao je 1980. godine kao nosilac Vukove diplome. Pored toga završio je muzičku školu „Stevan Hristić“ , odsek violina (1976).
Nakon završene gimnazije i odsluženog vojnog roka, upisuje Medicinski fakultet u Beogradu na kome diplomira 1987, sa prosečnom ocenom 9,10. Nakon obaveznog lekarskog staža, radio je u Zavodu za medicinu rada u Kruševcu, a od završnih godina studija volontirao je kao istraživač u Laboratoriji za kardiovaskularnu fiziologiju na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Na istom fakultetu primljen je za asistenta pripravnika 1989., postaje magistar nauka 1991. i doktor nauka 1993. godine. Doktorska disertacija iz oblasti fiziologije odredila je njegov profesionalni put do titule redovnog profesora i specijalizacije iz kliničke fiziologije 2007.
Danas je dr Dragan M. Đurić redovni profesor na Katedri za medicinsku fiziologiju (upravnik Instituta za medicinsku fiziologiju „Rihard Burijan“ 2006-2009, šef Katedre za medicinsku fiziologiju 2009-2012 i predsednik Društva fiziologa Republike Srbije 2005-2009), profesor po pozivu Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjaluci i Kragujevcu, osnivač i predsednik Programskog saveta doktorskih studija iz fizioloških nauka i izabrani član Internacionalne akademije kardiovaskularnih nauka (2011). Usavršavao se u prestižnim institucijama u Nemačkoj i SAD. Njegov naučno-istraživački rad obuhvata 786 publikovanih jedinica (do marta 2021. godine), od toga 140 radova u celini u vodećim inostranim časopisima, indeksiranih u internacionalnim bazama podataka. Prema dostupnim podacima citatnih baza i bibliografskih institucija, radovi dr Dragana M. Đurića su citirani do sada preko 2000 puta (H-indeks 19). Održao je po pozivu 44 predavanja u inostranstvu, a u zemlji je održao po pozivu 79 predavanja na domaćim naučnim i stručnim skupovima.
Značajan doprinos dr Đurić pruža medicini, nauci (u oblasti kardiovaskularnih istraživanja) i razvoju naučnog podmlatka, kao rukovodilac i učesnik nacionalnih i međunarodnih istraživačkih projekata, mentor studentskih radova, magistarskih i doktorskih teza, član uređivačkih odbora i recenzent internacionalnih i domaćih časopisa, recenzent ili predlagač nastavnih i naučnih zvanja, udžbenika i monografija, naučnih skupova i istraživačkih stipendija, u zemlji i inostranstvu.
Njegovo članstvo i funkcije u domaćim i međunarodnim profesionalnim udruženjima mnogobrojni su. Dr Dragan M. Đurić organizovao je 14 naučnih skupova u zemlji i 6 međunarodnih. Dobitnik je Oktobarske nagrade grada Beograda za naučno istraživački rad studenata u 1987, Medalje Udruženja kardiologa Jugoslavije za sveukupnu aktivnost 1998-2002 (2002.), kao i Gramate Patrijarha Pavla za sveukupni rad u očuvanju zdravlja našeg naroda. Dobitnik je nagrade Društva fiziologa Republike Srbije za doprinos i životno delo u oblasti fizioloških nauka (2016). Dobitnik je zahvalnica studentskih kongresa medicine i stomatologije u 2003, 2004, 2011. i 2016. Dobitnik je zahvalnica Studentskog parlamenta Medicinskog fakulteta u Beogradu za saradnju sa studentima u 2008. godini i za doprinos u unapređenju nastave u 2012, kao i Centra za naučno-istraživački rad studenata Medicinskog fakulteta u Beogradu u 2011. godini. Pored priznanja u zemlji, dobitnik je međunarodnih nagrada i priznanja: počasni član Udruženja za laboratorijsku medicinu Rumunije (2008), Udruženja za ćelijsku biologiju Bugarske (2009), Medalja „Samuel Rač“ za doprinos fiziologiji Udruženja za fiziologiju Mađarske (2010), Nagrada za životno delo u oblasti kardiovaskularnih nauka, medicine i hirurgije Internacionalne akademije kardiovaskularnih nauka (2015), Nagrada „Andraš Varo“ za izvrsnost u kardiovaskularnim naukama Internacionalne akademije kardiovaskularnih nauka (2018), Nagrada za liderstvo u kardiovaskularnim naukama Internacionalne akademije kardiovaskularnih nauka (2019), i priznanje kao najboljem organizatoru naučne sesije na 26. Internacionalnoj konferenciji o funkcionalnoj hrani i bioaktivnim supstancama (SAD, 2019).
Pored blistave profesionalne biografije, dr Đurić je ostvaren porodičan čovek. Njegova supruga Anđelka i sin Marko su lekari specijalisti, a ćerka Aleksandra je master inženjer organizacionih nauka (informacioni sistemi i tehnologije).