Gimnazijalci

Gimnazija Kruševac

Prof. dr sc. med Dragan M. Đurić, redovni profesor i klinički fiziolog, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

 

Profesor dr Dragan M. Đurić, rođen je u Kruševcu 1961. godine, gde je završio osnovnu školu „ Jovan Popović” (1976, odeljenske starešine Milica Cvetković i Jelena Lena Kostić) i gimnaziju „Bosa Cvetić“ (prirodno-matematički smer, odeljenski starešina Tatjana Blanuša). Maturirao je 1980. godine kao nosilac Vukove diplome. Pored toga završio je muzičku školu „Stevan Hristić“, odsek violina (1976).
Nakon završene gimnazije i odsluženog vojnog roka, upisuje Medicinski fakultet u Beogradu na kome diplomira 1987, sa prosečnom ocenom 9,10. Nakon obaveznog lekarskog staža, radio je u Zavodu za medicinu rada u Kruševcu, a od završnih godina studija volontirao je kao istraživač u Laboratoriji za kardiovaskularnu fiziologiju na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Na istom fakultetu primljen je za asistenta pripravnika 1989., postaje magistar nauka 1991. i doktor nauka 1993. godine. Doktorska disertacija iz oblasti fiziologije odredila je njegov profesionalni put do titule redovnog profesora i specijalizacije iz kliničke fiziologije 2007.
Danas je dr Dragan M. Đurić redovni profesor na Katedri za medicinsku fiziologiju (upravnik Instituta za medicinsku fiziologiju „Rihard Burijan“ 2006-2009, šef Katedre za medicinsku fiziologiju 2009-2012 i predsednik Društva fiziologa Republike Srbije 2005-2009), profesor po pozivu Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjaluci i Kragujevcu, osnivač doktorskih studija iz fizioloških nauka i predsednik Programskog saveta, izabrani član Internacionalne akademije kardiovaskularnih nauka (IACS, 2011), i izabrani član Svetske akademije fiziologa (IUPS Academy of Physiology, 2022). Usavršavao se u prestižnim institucijama u Nemačkoj i SAD. Njegov naučno-istraživački rad obuhvata 800 bibliografskih jedinica (kraj juna 2022. godine), od toga 275 radova u celini, odnosno 143 rad u celini indeksiran u  Clarivate Analytics/Journal Citation Reports/Web of Science, uz 14 editorijala i uvodnih reči u vodećim inostranim časopisima koje je uređivao, 25 poglavlja u knjigama i monografijama; napisao ili uređivao 4 monografije, kao i 14 zbornika sažetaka sa održanih naučnih kongresa ili konferencija. Njegov naučni interes uključuje kardiovaskularna istraživanja, eksperimentalne kardiovaskularne modele, endotelnu disfunkciju, homocistein i srodne vitamine B, gasotransmitere i oksidativni stres, nutrijense i kardiovaskularnu zaštitu.

 

Prema dostupnim podacima citatnih baza i bibliografskih institucija, radovi dr Dragana M. Đurića su citirani do sada preko 2300 puta (H-indeks 24). Održao je po pozivu 47 predavanja u inostranstvu, a u zemlji je održao po pozivu 81 predavanja na domaćim naučnim i stručnim skupovima.

 

Značajan doprinos dr Đurić pruža medicini, nauci (u oblasti kardiovaskularnih istraživanja) i razvoju naučnog podmlatka, kao rukovodilac (od 2005.g.) i učesnik nacionalnih i međunarodnih istraživačkih projekata, mentor studentskih radova, magistarskih i doktorskih teza, član prestižnih naučnih i profesionalnih udruženja u zemlji i inostranstvu, član uređivačkih odbora i recenzent internacionalnih i domaćih časopisa, recenzent ili predlagač nastavnih i naučnih zvanja, udžbenika i monografija, naučnih skupova i istraživačkih stipendija, u zemlji i inostranstvu. Mentorisao je i rukovodio istraživačkim radovima studenata (20), diplomskim tezama (1), magistarskim tezama (9) i doktorskim disertacijama (ukupno 10, odbranjenih 7, u toku 3) na univerzitetima u Beogradu, Kragujevcu i Banja Luci. Bio je član komisija za odbranu diplomskih radova (4), komisija za procenu ili odbranu završnog specijalističkog akademskog ili master rada (5), komisija za magistarske teze (29), komisija za doktorske disertacije (55) i komisija za ocenjivanje različitih akademskih i naučnih zvanja (39) na univerzitetima u Beogradu, Kragujevcu, Nišu, Novom Sadu i Prištini-Kosovskoj Mitrovici. Bio je predsednik komisije za dodelu počasnog doktorata Univerziteta u Banjoj Luci (Republika Srpska, Bosna i Hercegovina). Bio je član komisije međunarodnih eksperata za odbranu doktorske disertacije (Slovačka), predlagač za dve redovne profesorske pozicije u oblasti patofiziologije (Rumunija) i predlagač prestižnih stipendija za istraživače u biomedicinskim naukama u Nemačkoj, Švedskoj, Kanadi i SAD.

 

Njegovo članstvo i funkcije u domaćim i međunarodnim profesionalnim udruženjima mnogobrojni su. Dr Dragan M. Đurić organizovao je 14 naučnih skupova u zemlji i 6 međunarodnih. Dobitnik je Oktobarske nagrade grada Beograda za naučno istraživački rad studenata u 1987, Medalje Udruženja kardiologa Jugoslavije za sveukupnu aktivnost 1998-2002 (2002.), kao i Gramate Patrijarha Pavla za sveukupni rad u očuvanju zdravlja našeg naroda. Dobitnik je nagrade Društva fiziologa Republike Srbije za doprinos i životno delo u oblasti fizioloških nauka (2016). Dobitnik je zahvalnica studentskih kongresa medicine i stomatologije u 2003, 2004, 2011. i 2016. Dobitnik je zahvalnica Studentskog parlamenta Medicinskog fakulteta u Beogradu za saradnju sa studentima u 2008. godini i za doprinos u unapređenju nastave u 2012, kao i Centra za naučno-istraživački rad studenata Medicinskog fakulteta u Beogradu u 2011. godini.

 

Pored priznanja u zemlji, dobitnik je međunarodnih nagrada i priznanja: James Wilerson Award for Excellence in Cardiovascular Sciences (2021), Distinguished Leadership Award in Cardiovascular Sciences (2019), Andras Varro Award for Excellence in Cardiovascular Sciences (2018), Lifetime Achievement Award in Cardiovascular Science, Medicine and Surgery (2015), sve dodeljeno od strane International Academy of Cardiovascular Sciences; Medal for Contribution to the International Affirmation of the Banja Luka University of Medicine (2021); Samuel Racz Medal and Honorary Member for the Contribution in Physiology from the Hungarian Physiological Society (2010); Honorary Member of the Bulgarian Society for Cell Biology (2009); Honorary Member of the Romanian Society for Laboratory Medicine (2008), kao i priznanje kao najboljem organizatoru naučne sesije na 26. Internacionalnoj konferenciji o funkcionalnoj hrani i bioaktivnim supstancama (SAD, 2019). Kao raniji stipendista od 2021.g. je prihvaćen kao član Max Planck Alumni Association u Nemačkoj.
Pored blistave profesionalne biografije, ali i društveno-sportske, dr Đurić je ostvaren porodičan čovek. Njegova supruga i sin su lekari specijalisti, a ćerka je master inženjer organizacionih nauka (informacioni sistemi i tehnologije).