Gimnazijalci

Gimnazija Kruševac

Dr Slavoljub A. Vićić je rođen u Ćićevcu 1957. godine, a sada živi i radi u Beogradu kao profesor i direktor Visoke hotelijerske škole strukovnih studija.

Osnovnu pismenost i obrazovanje stekao je u školi u rodnom mestu, a srednje obrazovanje u Kruševačkoj gimnaziji kao jedan od đaka 111. generacije ove ugledne obrazovne institucije.

Posle osnovnog i srednjeg obrazovanja upisuje Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu.

Po diplomiranju na istom fakultetu stiče akademski stepen magistra pravnih nauka. Doktorsku disertaciju pod nazivom „Pravni položaj javnih preduzeća“ odbranio je sa odlikom i time stiče naučni stepen doktora pravnih nauka na istom fakultetu.

Radnu karijeru započinje na Višoj, sada Visokoj hotelijerskoj školi strukovnih studija, na poslovima stručnog saradnika za pravne poslove, a zatim rukovodioca službe za opšte i pravne poslove. Godine 1989-te izabran je u zvanje predavača za predmet Privredno pravo, a zatim za profesora za predmete Poslovno pravo i Sociologija. U zvanje docent za predmete Upravno pravo i Privredni prestupi i prekršaji na Fakultetu bezbednosti Univerziteta u Beogradu izabran je 2000. godine. Odlukom Vlade Republike Srbije 2001. godine imenovan je za direktora Više, odnosno Visoke hotelijerske škole strukovnih studija koju i danas obavlja.

Autor  i koautor je više udžbenika i monografija ( Poslovno pravo, Sociologija, Javna preduzeća u pravnom sistemu SRJ, Privredno pravo koautor sa prof.dr Mirkom Vasiljević- 3 izdanja, Privredni prestupi i prekršaji koautor sa prof. dr Draganom Jovašević, Sociologija koautor sa dr Miodragom Đorđević, Pravo Evropske unije koautor sa dr Bojanom Milisavljević. Pored toga autor i koautor je više naučnih i stručnih radova iz oblasti prava, sociologije i turizma, a koji su objavljeni u domaćim i stranim naučno stručnim časopisima i prezentirani na konferencijama i kongresima u zemlji i inostranstvu.