Gimnazijalci

Gimnazija Kruševac

Tomislav M. Pavlović je rođen u Kruševcu 1960. godine, gde je završio osnovnu školu i gimnaziju Bosa Cvetić. Diplomirao je Filološkom fakultetu u Beogradu (grupa za Engleski jezik i književnost).  Na istom fakultetu je završio i specijalističke – poslediplomske studije odbranivši specijalistički rad pod naslovom Fosterov doprinos teoriji romana. Poslediplomske magistarske studije  (smer Nauka o književnosti) okončao je takođe na Filološkom fakultetu u Beogradu, odbranivši magistarsku tezu pod naslovom Avangardna tragikomedija Harolda Pintera. Stepen doktora književnih nauka stekao je odbranom doktorske disertacije pod naslovom Istorijski romani Roberta Grejvza, na Filološkom fakultetu u Beogradu.

Nakon diplomiranja radio je u H. G. I. Miloje Zakić (TRAYAL korporaciji),   Hemijsko – tehnološkoj školi u Kruševcu a potom na Višoj tehničkoj školi za industrijski menadžment u Kruševcu, kao predavač za nastavni predmet Poslovni engleski jezik. Naredno poslovno angažovanje ostvario je na Filološko-umetničkom fakultetu u Kragujevcu prvo kao asistent za naučno-nastavnu oblast Engleska književnost i kultura, potom kao docent, a  danas u svojstvu vanrednog profesora na književnoj grupi predmeta Katedre za anglistiku pomenute visokoškolske institucije.

Objavio je tri monografije i više desetina naučnih radova. Učestvovao je na brojnim naučnim skupovima u zemlji i inostranstvu i preveo više poetskih i proznih radova engleskih, američkih i irskih autora koji su objavljeni u relevantnim književnim časopisima. Glavno polje njegovog interesovanja je savremena engleska, američka i irska poezija, teorija moderne poezije, teorija romana.

U više navrata bio je mentor pri izradi master teza i doktorskih disertacija.

Od 2010. do 2013. godine učestvovao je u implementaciji TEMPUS projekta „Reforming Foreign Language Studies in Serbia“. Momentalno je učesnik dva projekta pod pokroviteljstvom republičkog Ministarstva prosvete

Član je Udruženja anglista Srbije (SASE), društva Roberta Grejvza (Robert Graves’s Society), Odnovog društva (The Wystan Hugh Auden Society) i kruševačkog književnog kluba Bagdala od 1986. godine.

Živi u Kruševcu.