Gimnazijalci

Gimnazija Kruševac

Vladimir Živković rođen je 25. oktobra 1978. godine u Kruševcu. Tu je završio osnovnu školu „Nada Popović“ i prirodno matematički smer Gimnazije, kao odličan đak, sa prosečnom ocenom 5.

Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu upisao je 1997. godine, a diplomirao jula 2003. godine, sa prosečnom ocenom u toku studija 9,66. Tokom studija nagrađivan u više navrata kao najbolji student generacije. Magistarski rad „Procena sekrecije hormona rasta kod bolesnika sa traumatskom povredom mozga“ odbranio je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu aprila 2007. godine, a doktorsku disertaciju „Patoforenzički značaj pontomedularne laceracije“  je odbranio na istom fakultetu jula 2010. godine.

Od januara 2007. godine radi na Institutu za sudsku medicinu na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, prvo u zvanju saradnika u nastavi, potom asistenta, a od 2013. godine u zvanju docenta.

Specijalistički ispit iz sudske medicine položio je aprila 2010. godine na Medicinskom fakultetu u Beogradu, sa odličnim uspehom. Od 2013. godine na specijalizaciji je iz patologije.

Doc. dr Vladimir Živković aktivno je uključen u izvođenje redovne, poslediplomske, specijalističke, kao i nastave na engleskom jeziku za redovne i poslediplomske studente i specijalizante Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Od početka rada na Institutu za sudsku medicinu dr sc. Vladimir Živković uključen je u sve oblike stručnih aktivnosti i kao specijalista sudske medicine daje stručni doprinos svakodnevnom uspešnom rešavanju slučajeva u forenzičkom obdukcionom i ekspertiznom radu. On godišnje na Institutu za sudsku medicinu uradi u proseku oko 100 sudskomedicinskih obdukcija, a do sada je uradio oko 900 obdukcija. Deo svakodnevnog rada čine i veštačenja koja obavlja Institut za sudsku medicinu i u kojima daje svoje stručno mišljenje lekara – veštaka.

Tokom redovnih i poslediplomskih studija bio je stipendista Fonda za podsticanje i razvoj mladih talenata opštine Kruševac, Republičke fondacije za razvoj naučnog i umetničkog podmlatka Ministarstva prosvete Republike Srbije, kao i stipendista-istraživač Ministarstva za nauku, angažovan na projektu ,,Novi molekuli u kontroli sekrecije hormona rasta i energetske homeostaze kod čoveka” (broj 145019). Od januara 2011. godine uključen je u projekat Ministarstva prosvete i nauke Republike Srbije pod nazivom „Funkcionalni, funkcionalizovani i unapređeni nanomaterijali“, br. 45005, Ministarstvo prosvete i nauke Republike Srbije.

Učestvovao je u pisanju udžbenika iz sudske medicine za studente Medicinskog fakulteta i autor i koautor je više poglavlja. Autor je oko 130 naučnih radova iz oblasti sudske medicine i forenzičke patologije, od kojih je oko 85 objavljeno u najrelevantnijim svetskim naučnim časopisima sa JCR liste, sa kumulativnim impakt faktorom oko 140, dok su ostali prikazani na međunarodnim skupovima.

Decembra 2012. godine Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu dodelio mu je nagradu za naučno-istraživački rad za mlade istraživače.

Doc. dr Vladimir Živković član je Sekcije za sudsku medicinu Srpskog lekarskog društva, a ujedno od 2008. do 2015. godine bio je i njen sekretar.

Živi u Beogradu.