Gimnazijalci

Gimnazija Kruševac

Zorana Opačić rođena je 1970. u Kruševcu, gde je završila Osnovnu školu „Vuk Karadžić“ i Gimnaziju. Diplomirala je na Filološkom fakultetu na grupi za srpski jezik i srpsku književnost (1996). Diplomski rad Oblici predstavljanja stanja svesti u Danu šestom Rastka Petrovića nagrađen je nagradom Radmila Popović kao najbolji diplomski rad na Katedri za srpsku književnost. Iste godine diplomirala je i na Višoj školi likovnih i primenjenih umetnosti u Beogradu. Magistrirala je i doktorirala na Filološkom fakultetu u Beogradu (magistrirala na temu Novi književni postupci u prozi Stanislava Krakova mentor prof. dr Jovan Delić; doktorirala iz oblasti književnosti za decu i mlade, na temu Poetika bajke Grozdane Olujić; mentor prof. dr Radivoje Mikić). U periodu 1997–1999. radila je kao profesor Gimnazije Sveti Sava u Beogradu, a od 1999. zaposlena je na Učiteljskom fakultetu (kao asistent za predmete Književnost za decu i mlade i Uvod u tumačenje književnosti, docent od 2010, vanredni profesor od 2014). Angažovana je za predmete Književnost za decu i mlade, Pojam i određenje autorske bajke (izborni predmet) na osnovnim studijama i Tumačenje književnog dela na primerima književnosti za decu i mlade (izborni predmet) na master studijama. Od 2012. je prodekan za nastavu.

Autor je monografija Alhemičar pripovedanja Stanislav Krakov (Beograd: Učiteljski fakultet, 2007), Poetika bajke Grozdane Olujić (Beograd: Srpska književna zadruga, Učiteljski fakultet, 2011), Naivna svest i fikcija (Novi Sad: Zmajeve dečje igre, 2011). Priredila je Antologiju srpske poezije za decu predzmajevskog perioda koja se nalazi na sajtu Antologija srpske književnosti, Majkrosoft i Učiteljski fakultet, 2008 (i jedan od autora Antologije), Sabrane bajke Grozdane Olujić (2011) i Glasam za ljubav Grozdane Olujić (sa A. Jovanovićem) (2012), obe u izdanju Učiteljskog fakulteta. Osim toga, izvršila je kritičko priređivanje prevoda naučne monografije Tumačenje književnosti za decu 2013. (izdanje Učiteljskog fakulteta u Beogradu). Jedan je od urednika zbornika projekta Poetika srpske književnosti za decu i mlade Učiteljskog fakulteta (Buntovnici i sanjariKnjiževno delo Grozdane Olujić za decu i mlade, 2010; Pripovedač urbane melanholijeKnjiževno delo Mome Kapora, 2012; Poezija kao zavičaj – Poetika i poezija Grigora Viteza 2015). Objavila je više članaka i studija o savremenoj srpskoj književnosti i književnosti za decu u Zborniku Matice srpske za književnost i jezik, Letopisu Matice srpske, Detinjstvu, Inovacijama u nastavi, u zbornicima Instituta za književnost i umetnost u Beogradu i drugim časopisima i zbornicima.

Učestvovala je na više naučnih i stručnih skupova međunarodnog i nacionalnog ranga: na 19. kongresu Internacionalnog društva za proučavanje književnosti za decu (International Research Society for Children Literature) (Frankfurt na Majni, Nemačka) (2009); na slavističkim kongresima Univerziteta u Opolu (Uniwersytet Opolski, Instytut Filologii Polskiej, Katedra Slawistyki, Poljska) (IV Symposium Opoliensis – Granice w literaturze / Literatura I jej granice, 2012; V Symposium Opoliensis – Nie-swoje, nie-obce w literaturach i kulturach slowianskich, 2014); na naučnim skupovima Instituta za književnost i umetnost u Beogradu, Filološkog fakulteta u Beogradu, Učiteljskog fakulteta u Beogradu, Filozofskog fakulteta u Nišu, Učiteljskog fakulteta u Vranju, Fakulteta pedagoških nauka u Jagodini, na Osamnaestom kongresu Saveza slavističkih društava Srbije u Beogradu 2014, na naučnom skupu Andrićevog instituta u Višegradu 2014. itd. Autor je odrednica Srpske enciklopedije Matice srpske iz Novog sada i Leksikona obrazovnih termina Učiteljskog fakulteta u Beogradu (2015).

Član je Leksikografskog odbora Matice srpske.

U oblasti Književnosti za decu i mlade stalni je učesnik savetovanja Međunarodnog centra književnosti za decu Zmajeve dečje igre u Novom Sadu. Učestvovala je na naučnom skupu Učiteljskog fakulteta u Vranju Univerziteta u Nišu Književnost za decu i njena uloga u vaspitanju i obrazovanju dece školskog uzrasta (2012); na naučnom skupu Fakulteta pedagoških nauka u Jagodini Univerziteta u Kragujevcu Književnost za decu u nauci i nastavi (2014); na naučnim skupovima Učiteljskog fakulteta u Beogradu iz naučnog projekta Poetika književnosti za decu i mlade. Bila je član i predsednik žirija za dodelu nagrade za nagradu Neven u oblasti beletristike i naučno-popularne književnosti za decu (Prijatelji dece Srbije) u dva mandata: 2010–2011. i 2012–2013. Takođe, predstavnik je Srbije u regionalnom žiriju nagrade iz književnosti za decu Mali princ (BiH, Srbija, Crna Gora i Hrvatska), član žirija za književne nagrade Večernjih novosti Meša Selimović i Zmajevih dečjih igara Plavi čuperak.

Član je redakcije naučnog časopisa Inovacije u nastavi od 2006.

Član je naučno-istraživačkog projekta Učiteljskog fakulteta u Beogradu koji finansira Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja (2010–2014): Koncepcije i strategije obezbeđivanja kvaliteta bazičnog obrazovanja i vaspitanja, br.179020. Bila je član Organizatorskog odbora naučnog skupa Učiteljskog fakulteta u Beogradu i Fonda Momo Kapor: Književno delo Mome Kapora u kontekstu srpske (omladinske) književnosti, 20. maj 2011; Programskog saveta Savetovanja Zmajevih dečjih igara, Matica srpska, Novi Sad, 2011. i Organizatorskog odbora naučnog skupa Učiteljskog fakulteta Književno delo Grigora Viteza, 2011.

Autor je više udžbenika i priručnika za nastavu srpskog jezika u 3. i 4. razredu osnovne škole. Za Čitanku Priča bez kraja (udžbenički komplet za 4. razred osnovne škole) dobila je nagradu Stojan Novaković za najbolji udžbenički komplet u osnovnoj školi. Bila je član radne grupe Zavoda za vrednovanje kvaliteta nastave za nacionalno testiranje učenika 4. razreda OŠ iz srpskog jezika (2005) i član komisije za Zavoda za unapređenje kvaliteta nastave u izradi nastavnog plana za srpski jezik u 6. i 7. razredu OŠ (2007. i 2008). U organizaciji Ministarstva prosvete i sporta držala je predavanja o primeni savremene književnosti za decu u nastavi srpskog jezika, na seminaru za učitelje (2005–2006), kao i nastavnicima srpskog jezika iz Mađarske (2005). Učestvovala je na seminarima za učitelje i nastavnike srpskog jezika u Beogradu, Jagodini, Valjevu, Sremskoj Kamenici.

Mentor je rada studentkinje Marine Romanić „Parodija u službi detinjstva: Alisa u Zemlji čuda Luisa Kerola (jedno tumačenje)“ koji je dobio drugu Brankovu nagradu Matice srpske 2005. godine. Takođe, mentor je rada studentkinje Jelene Jaranović pod nazivom „The development of authentic personality with limitations of the educational system (in the examples of films: Professor Vujić’s Hat, directed by Z. Šotra, and Dead Poets Society, directed by P. Weir)“, za naučni skup Education, culture, society – nowadys challenges Univerziteta u Vroclavu, u Poljskoj; objavljen u časopisu Journal of Education, Culture & Society, Wroclaw 2013/2, pp.79-87 – koji je nagrađen kao najbolji naučno-istraživački rad iz društveno-humanističkih nauka na Univerzitetu u Beogradu 2014; rada Ane Radoničić: „Intertekstualnost u poeziji Dušana Popa Đuđeva“. Detinjstvo. 3/2013, XXXIX, str. 9-21; i „Poezija igre“. Detinjstvo. 4/2013, XXXIX, str. 70-86; kao i Nikolajea Paulice: „Junak savremenog fantastičnog romana za decu i mlade, na primeru romana Nila Gejmena i Uroša Petrovića“; na Naučnom skupu Književnost za decu u nauci i nastavi, Fakultet pedagoških nauka, Jagodina, 2014.

Živi u Beogradu.